Sep 18, 2021 09:49:06am

د طالبانو خبرې او اعمال

له هغې ورځ چې طالب راپورته شوی دی، خبره او عمل یې ځمکه او اسمان سره توپير کوي، خو دا چې یو شمېر جاهله خلک یې خبره اوري او عملون ...