May 09, 2021 06:33:42pm

خوږ پلو

د متفاوتو او ښو خوراکونو لپاره همېشه ډېره خرچه لازمه نه وي، کله کله له عادي موادو داسې خوراکونه پخولای شئ چې له خونده له دېګه ...

خوښي او شتمني په وېشلو لا زیاتېږي

مینه، پیسې او مال نه ده چې جمع شي؛ بلکې هغه عطر او ښکلا ده چې له نورو سره باید ووېشل شي. له څاه څخه د اوبو ایستل د دې سبب کېږي چې ...