Mar 07, 2021 06:43:05am

مینه / عزت الله اکبري

Views: 149 لوی جوهر دی هر انسان ته پاکه مینه ستر عزت او عالي شان دی پاکه مینه لوی څښتن مې په لویۍ کې مینه و کړه لوی صفت د لوی سبحان د ...