May 07, 2021 05:30:52pm

کیله د سترګو لید ثابت ساتي

کوښښ وکړئ چې د ورځې یوه کیله وخورئ، ترڅو د همېش لپاره روغې سترګې ولرئ. په کیله کې داسې څه شتون لري چې کولای شي د عمر له زیاتوال ...

دريم ډول درست چرګ

د اړتیا ور مواد: 1. چرګ يوه دانه ( 1250 ) ګرامه 2. اوږه يوه غوزه 3. پياز 125 ګرامه 4. شونډ كوچنى ټوټه 5. د ګشنيز تخم 40 ګرامه 6. لونـګ ...