May 10, 2021 03:20:51am

د حیدر آباد یو ډول خواړه

د اړتیا ور مواد: 1- چرګ يو كيلو او 250 ګرامه . 2- پياز 125 ګرامه . 3- اوږه يوه غوزه . 4- شونډ يوه كوچنۍ ټوټه . 5- پپيتا يا شينكى يو څه . 6- د ك ...

داسي شیبې چې انسان زیان سره مخوي

سویټزرلنډ کې تر سره شوې یوه څېرنه ښيي، چې په سینه کې د عصبي فشار له کبله رامنځته شوی درد او یا د ساه لنډۍ علامات د خوښۍ شېبو، د ...