Jul 27, 2021 06:44:41am

د کدو مربا:

کدو له پوستکي سره پاک ووینځئ وروسته یې پوستکی ترې بیل کړئ په کوچنیو ټوټو یې ووېشئ وروسته یې په یو اوښي کې کېږدئ او یوه اندازه ...

‎د کیوي ځینې ګټې دلته ولولئ:

1. د زړه د شریانونو ساتنه کوي. 2. د سابندۍ لپاره تر ټولو ښه درمل دي. 3. د ژور خفګان د وراکاوي لپاره مرستندوی دي. 4. د سرطاني نار ...