Mar 04, 2021 04:53:11pm

د کدو مربا:

Views: 23 کدو له پوستکي سره پاک ووینځئ وروسته یې پوستکی ترې بیل کړئ په کوچنیو ټوټو یې ووېشئ وروسته یې په یو اوښي کې کېږدئ او یوه ا ...

‎د کیوي ځینې ګټې دلته ولولئ:

Views: 14 1. د زړه د شریانونو ساتنه کوي. 2. د سابندۍ لپاره تر ټولو ښه درمل دي. 3. د ژور خفګان د وراکاوي لپاره مرستندوی دي. 4. د سرطا ...