‎د کیوي ځینې ګټې دلته ولولئ:

comments 0

1. د زړه د شریانونو ساتنه کوي.
2. د سابندۍ لپاره تر ټولو ښه درمل دي.
3. د ژور خفګان د وراکاوي لپاره مرستندوی دي.
4. د سرطاني ناروغیو پر وړاندې فوق العاده ګټور تمامیږي .
5. د سترګو لید تقویه او سترګې تازه ساتي.
6. د ویتامینونو په تېره بیا د ویتامین سي غني سرچینه ده.
زرلښته نور

Comments

Leave a Reply