ېنډۍ د کوفتې سره

comments 0

اړين مواد:
1. بېنډۍ نيم کېلو .
2. د غوايي غوښي ٢٠٠ ګرامه .
3. پياز يوه دانه .
4. غوړي د ضرورت په اندازه ٥- مرچک، کورکومن، مالګه، زيره، تازه مرچک د ضرورت په اندازه.
د پخېدو ترتيب: غوړي سره کړئ، پياز پکښي ميده کړئ. بيا غوښي د بېنډىو سره ګډي کړئ، کورکومن ور واچوئ او ګډ يې کړئ. بيا يې غوړو ته د پيازو سره يو ځاى واچوئ، ښه يې سره ګډ کړئ. بيا مالګه، زيره او تازه مرچک ور واچوئ.
فریده خپلواک

Comments

Leave a Reply