یو ﺳړﯼ ډﺍﮐټﺮﺗﻪ وﻻړ.

comments 0

سړي وﻭﯾﻞ: ډاﮐټر ﺻﺎﺣﺐ ﭼې ﺳﺘﺮګې ﭘټې ﮐړﻡ ﻻﺭ ﺭﺍﺗﻪ ﻧﻪ ښﮑﺎﺭي او کله ﭼې ﻭﯾﺪﻩ ﺷﻢ ﻭﯾښ ﻧﻪ ﯾﻢ ، ﭼې ﻭﯾښ ﯾﻢ ﻭﯾﺪﻩ ﻧﻪ ﯾﻤﻪ .. ﺩﻭﺍ ﺭﺍﺗﻪ ﺭﺍﮐړﻩ
ډﺍﮐټﺮ ﻭﺭﺗﻪ ﻭﻭﯾﻞ ﭼې ﺩﺷﭙې ﻟﻤﺮﺗﻪ څﻤﻠﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺑﻪ ښﻪ ﺷې.

Comments