یو ډول کشمشي کیک

comments 0

د اړتیا ور مواد:

  • هګۍ لس دانې .
  • ترميده اوړه دولس كاچغي .
  • بوره ( 200 ) ګرامه .
  • كوچي يا غوړي ( 200 ) ګرامه .
  • بيكينـګ پوډر دوې كاچغي .
  • ميده سوي جوز دوې كاچغي .
  • سره كشميش دوې كاچغي .
  • د سنـګترې د پوست مربا دوې كاچغي.

د تیارولو طریقه:

كوچي سره و وهى چي پاسته سي. بيا لږلږ بوره ور اچوى او سره ګډوى يې وروسته د هګۍ ژړ دانه دانه ور اچوى او سره وهى يې ( بايد ښه ځېر سي كله چي مو يوه دانه د هګۍ ژړ ور واچول ښه يې په كوچي كي و وهى بيا بله ور ماته كړى ) د هګۍ سپين په بېل لوښي كي اچوى. كله چي هګۍ ژړ خلاص سول بيا بيكينـګ پوډر كشميش او جوز د هګۍ و ژړ ته واچوى. بيا د هګۍ سپين دومره سره و وهى چي ځګ وګرځي بيا دا هم د هګۍ د ژړ سره ګډوو او په چټكي سره اوړه ور واچوى او سره ويې وهى او په قالب كې واچوى. بيا يې د يو ساعت دپاره كښېږدى چي پوخ سي. كله چي كيك پوخ سو او ښه وپړسېدى بيا يې را واخلى كښېږدى چي سوړ سي. وروسته يې د غالب څخه را وباسى كيك تيار دى.

Comments