کیک لپاره د کریم جورول طریقی

comments 0

د كريم جوړېدو ترتيب
لازم مواد:
1- پېروى ( 75 ګرامه )
2- د بورې پوډر يوه كاچغه
3- د هګۍ سپين يوه دانه.
د جوړېدو ترتيب :- پېروى او بوره سره ګډ كړى او لوښي يې پر يخي باندي كښېږدى او په پنجه يې وهى تر هغه مهاله چي لكه كريم داسي سي بيا د هګۍ سپين بېل په بل لوښي كي سره و وهى تر څو لكه ځګ داسي سي بيا يې و پېروي ته واچوى او ښه يې سره ګډ كړى.
كريم تيار دى.

Comments