کوچيانۍ لنډۍ| جنرال دولت وزیري

comments 0

ما د کوچي له عمره ځار کړي
د سبايی اور يې بلیږي دوی ترې ځينه

خالي به پاتې شي ننګرهاره
کوچیان کډې باروي ايلبند ته ځینه

اوښانو بیا غاړې کږي کړي
چې پرې سپریږي سپینې خولې ژيړ پیزوانونه

مورې کوچیانو کې مې ور کړه
کنډک کنډک مستې به خورم غټه به شمه

مورې کوچیانو ته مې ور کړه
چې تور پيکی مې د ايلبند شمال وهینه

یار می کوچی دی کوچ يې وکړ
خواره دې زه شم چې په کوچي مینیدمه

یار مې د شنو دښتو کوچی دی
ماته به راوړي سپینې ژاولې زیړ ګلونه

د بیلتانه ظالم له لاسه
کوچی اشنا مې په ژیړي مازدیګر ځینه

کاروانه کم کوه مزلونه
یار مې کوچی دی سهار خوب يې زنګوینه

موږ زري پڼي مې را کړه
کوچي اشنا ته ستړې مشې ته ورځمه

Comments