ژړه خوږه شوله

comments 0

د اړتیا ور مواد:
1- ورجي يو كيلو .
2- بوره دوه كيلو .
3- غوړي ( 150 ګرامه ) .
4- زعفران يو مثقال .
5- عرق ګلاب يو ګيلاس .
6- د بادامو خلال ( 150 ګرامه ) .
7- پسته ( 50 ګرامه ) .
8- دار چيني دوې كاچغي.
د پخولو طریقه:
لومړى خشتې سويو ورجو ته شپږ برابره اوبه واچوى
او پر اور باندي يې كښېږدى. تر څو و اېشي او كله كله يې د سر ځګ
ځني اخلى كله چي د ورجو مغز پوخ سو اودانه يې خوړينه سوه بيا
بوره ور واچوى او سره لړى يې كه چيري شوله كلكه وه يو څه تودې
اوبه نوري ور واچوى بيا زعفران په ګرمو اوبو كي حل كړى او ور
وايې چوى غوړي هم سره كړى ور وايې چوى بادام لږ پرېږدى او نور ور واچوى عرق ګلاب يا هېل هم ور واچوى او سره لړى يې چي ښه ټوله سره ګډ سي. بيا د شولې سر ور بند كړى او اور يې ور خام كړى او لږ اور يې پر سر ور واچوى او د نيم ساعت دپاره يې دم كړى. وروسته د دېګ سر ور ليري كړى او شوله په غوري ګانو يا دېشو كي وكاږى او پر سر باندي يېپسته بادام او دارچيني ور و اوډى.

Comments