چې وختونه / سمیع الدین افغاني

comments 0

چې وختونــه يـو پــــه بل پسې سبا شي

حقايق د زمــــانې بــــه بـــرمــــلا شي

چاچې کړي وي خيانت د قام په حق کې

دا حتمي ده چې عالم کې به رسوا شي

د رښتيا کاروان پــه مخه ځي تیریږي

د خائن به دې کاروان نه لار جلا شي

بې لــــه شکه پــــه قوي تکل او عزم

دا تيارې د ظلمتونــــو بــــه رڼــــا شي

دريابونه هــــاند څپاند شي د بزمـــونو

چې عــــزمونه ارادې يې بې ریا شي

ځو پــــه مخه پــــه سراب نه ایساريږو

خيانت کار به مخ تورن نن يا سباشي

افغاني که ورورګلوي موخدای نصيب کړه

د دې خاورې خائنان به رو سيا شي

 

Comments