چرګ

comments 0

د اړتیا ور مواد:
دچرګ غټی ټوټی دپوټکی سره .
اوړه .
دغنمو کورن فلکس .
مساله .
غوړی دسره کولو دپاره .
مالګه .
اوبه.
د تیارولو طریقه:
1- په دیک کی اوبه ، مساله ، مالګه ، دچرګ ټو ټې اچوو تر څو چی پوخ سی
2- اوس نو دچرګ ټوټې په یوه لوښی او اوبه ومساله په بل لوښی جداجدا اچوو او به او مساله ښه سره ګډوو
3- په بل دیګ کی غوړی سره کوو ددیګ څخه یوه یوه ټوټه رااخلو اول یې په اوړو لړو بیا په مساله اووروسته دغنمو په کورن فلکس لړو او په غوړو کی یې سره کوو
4- چی ټوله سره سوه 10 دقیقې یې په یخچال ( فریږر ) کی ساتو وروسته تر لسو دقیقو یې بیا سره کوو
او وماشومان او میلمنو ته دلږ څه دترکارې دسلاتې سره تقدیموو

Comments