چاينكي

comments 0

د چاينكي ښوروا تر نورو ښورواوو ډېره خوندوره وي.
د اړتیا ور مواد:
1- غوښي 200 ګرامه توري او سپيني .
2- آلوبخارا دوې دانې .
3- پياز يوه غټه دانه .
4- دال نخود لږ څه .
5- مالګه او مرچ د ضرورت په اندازه.
د پخولو طریقه:
لومړى غوښي پرېمنځى او په چاينكه كي يې واچوى وروسته د كټوي دارو او پياز ور واچوى دال نخود هم ور واچوى بيانو دومره اوبه ور واچوى چي د چاينكي درې برخي اوبه وي او يوه برخه يې تشه وي. بيا نو چاينكه تر هغه ځايه چي اوبه وي هغومره په اور كي پټه كړى تر څو غوښي ښه په دم كي پخې سي وروسته بيا په كاسه كي ډوډۍ ميده كړى او چاينكي پر چپه كړى او وې خورى.

Comments