څنگه کولی شی Recycle Bin نوم بدل کړی

comments 0

1- Start menu => Run=> Regedit => Enter
2- HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\MUICache
اوس د F3 دکمه وهو او په بکس کی Recycle bin کلیمه سرچ کوو او بیا د هغه په مخ کلیک کوو او نوم یی بدلوو.
د Internet Explorer تنظیمات محدود کول
ددی کار لپاره لاندی طریقو باندی عمل وکړی
1- Start menu => Run => gpedit.msc => Enter
اوس چپ طرف ته د User Configuration په قسمت باندی کلیک وکړی او بیا Administrative Templates باندی کلیک وکړی اوس
Windows Componenets\Internet Explorer\Browser Menus دلته راشی او بیا اوس له ښی طرفه Tools Menus:Disable Internet Option …. Menu Option باندی دوه ځلی کلیک کی او ورته Enable ووایی.

Comments