څنګه کولاې شو دیسکتاب کې آی کن پټ کړو

comments 0

ددی کار لپاره لاندی مراحل په منظم ډول اجرا کړی
1- Start menu => Run=> Regedit => Enter
2- HKEY–current–USER\Saftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion \ Policies\explorer
اوس ښی لاسته په اکسپلورار باندی رایټ کلیک کوو او او لاندی آفشن انتخابوو
NEW \ DWORDvalue
اوس دی ایکن ته نوم NODesktop ورکوو او انتر کوو او بعد له دی نه ډبل کلیک کوو په همدی ایکن او د صفر بر ځای 1 لیکو
نوت: که غواړی بیرته خپل اول حالت ته راشی یعنی ایکنی د دسکتاپ بیرته ښکاره کړی نو دغه یو عدد بیرته په صفر تبدیل کړی.

Comments