پښتو ژبه / حمزه بابا

comments 0

په پردۍ ژبه خبرې پښتون نه کا
بې لیلا بله سودا خو مجنون نه کا
څو د خپل ادب باران باندې ونشی
بل باران به د قام فصل زرغون نه کا
غېرو ژبو کړې لاهو پخپل تهذیب کې
بې پښتو به دې اوس هیڅوک راستون نه کا
خپلې ژبې خپل تهذیب وته چې شا کا
ملګرتیا له هغه قامه ژوندون نه کا
اوله خپله ژبه، پسته نورې ژبې
بې بنیاده عمارت خو سمون نه کا
فرنګیان د پښتو ژبې خوشه چین دی
خو دې درمن ته نظر هم پښتون نه کا
بې له دې که ټول جهان هم ورته پرېږدې
بل میراث به ستا نسلونه ممنون نه کا
پاڅه پاڅه د عمل جذبه پیدا کړه
یو ملت هم ترقی په افسون نه کا

Comments