په کمپیوټر کي دوه په زړه پوري تغیرات راوستل

comments 0

که غواړی دویندوز د روښانه کولو په وخت کی خپل په زړه یو تصویر راوړی نو لاندی طریقو باندی عمل وکړی
1- Start menu => Run=> Regedit => Enter
2- HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop
اوس یو مقدار String د Wallpaper پنوم جور کی اوس خپل د تصویر ادرس دلته ورکی په یاد مووی چی تصویر مو د bmp په شکل وی . اوس چی هرکله ویندوز روښانه کوی نو مخکی د Welcome نه ستاسو تصویر به را ښکاره شی.
څنگه کولی شو یو پارتشن (درایو ) Hide یا پټ کړو؟
د دسکټاپ پر سر رایټ کلیک کوو او بعد له هغه نه Manage انتخابوو په منیج کی storage انتخاب کوو او بیا په Disk Management باندی کلیک کوو. اوس چی هر پارتشن غواړی هاید کړی نو دهغه درایو پرمخ رایت کلیک وکړی او بیا د مینو نه Change the drive path and letter باندی کلیک وکړی او س په دی ځای کی په Remove کلیک کړی اوس ستاسو پارتشن هاید شو
که چیرته غواړی چی بیرته یی راوړی نو ددی لپاره هغه مراحل بیرته تکرار او Disk Management کی په یو درایو ښی کلیک او په هغه کی Change the drive path and letter انتخابوو اوس بیرت د remove پر ځای Add کلیک کوو.

Comments