په مستو كي سرې كړي غوښي

comments 0

د اړتیا ور مواد:
1- بې هډوكو غوښي نيم كيلو .
2- مستې 250 ګرامه .
3- د كټوي دارو دوې د چايو كاچغي .
4- سپينه زيره يوه د چايو كاچغه .
5- د وچ ګشنيز تخم يوه د چايو كاچغه .
6- تازه ګشنيز يوه دسته .
7- غوړي د ضرورت په اندازه.
8- مالګه د ضرورت په انذازه.
د تیارولو طریقه:
غوښي كوچنۍ كوچنۍ پرې كړى، مستې سره و وهى، غوښي او مساله ور واچوى او سره حل يې كړى. مالګه او مرچ هم ور واچوى او دوه ساعته يې دغسي اخته كښېږدى. او وروسته بيا په كړايې كي غوړي واچوى، چي ښه سره سي غوښي ور واچوى او سرې يې كړى. كله چي د مستو اوبه وچي سوې سرې يې كړى. كه يې غوښي پستې سوي وې خو ښه او كه نه وې پستې سوي، كلكي وې نو څه ډېر دم غواړي. وروسته چي د مستو اوبه وچي سوې بيا نو تازه ګشنيز ميده كړى. او ور وايې چوى. ( كه چيري غوښي يوه شپه په مستو كي پاته سي بيخي به ښه وي. پدې چي غوښي ښه پستې كيږي ).

Comments