په زړه پورې دري سنډره (می بوسمت از طالب نمی ترسی)

comments 0

Comments