پسته او ګټې یې

comments 0

ﺑﺎﻳﺪ ﻭﻭﺍﻳﻮ ﭼﯥ ﭘﺴﺘﻪ ﺩ ﻟﻮﻣړﻱ ځل ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻪ ﺗﺮﮐﻴﻪ ﮐﯥ ﭘﻴﺪﺍ ﺍﻭ ﻫﻠﺘﻪ ﮐﺮﻝ کېدله.
ﭘﺴﺘﻪ ﭘﻪ تېرﻭ ﻭﺧﺘﻮﻧﻮ کې ﺩ ﻣﺎﻟﺪﺍﺭﻭ ﺧﻠﮑﻮ ﺧﻮﺭﺍﮎ ﻭو، ﻟﻪ ﺩې مېوې څخه ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟﺸﻨﻮﻧﻮ ﺍﻭ ځانګړو مېلمستیاوﻭ ﮐﯥ ګټه ﭘﻮﺭﺗﻪ کېدﻟﻪ، ﺭﻭﻏﺘﻴﺎ ﭘﻮﻫﺎﻥ ﻭﺍیي، ﺩﺍ مېوﻩ ﺩ ښې ﺍﺷﺘﻬﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ګټوﺭﻩ ﺩﻩ.
ﺩ پستې ﺧﻮړﻝ ﭼﯥ ﻗﻮﻱ ﺍﻭ ﺩﺭﻣﻠﻴﺰ ځانګړي ﺧﺎﺻﻴﺘﻮﻧﻪ ﻟﺮﻱ، ﺩ ډېرﻭ ﻧﺎﺭﻭﻏﻴﻮ ﭘﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮﻱ ﺍﻭ ښه کېدو ﮐﯥ ﺧﻮﺭﺍ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮﻱ.
١ _ ﭘﺴﺘﻪ ﺩ ﻧﻮﺭﻭ ﻭچو مېوو ﭘﻪ ﮐﺘﺎﺭ ﮐﯥ ﺩ ﮐﻤﯥ ﺍﻧﺮﮊۍ ﭘﻪ ﻟﺮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺩ ﺑﺪن کلسټرﻭﻝ ﺩ ښه ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻪ ګټه ﺗﻤﺎﻣﻴږﻱ.
ﭘﺴﺘﻪ ﺩ ویټامین A ﭘﻪ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻩ ﻳﻮﻩ ﻟږﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻏﻮړﻟﺮي چې ﭘﻪ ﺩې ﺗﻮګه ﺩ ﺍﻧﺮﮊﻱ ښه ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ ګڼل ﮐﻴږﻱ ﺩ ﺩﯤ ﭘﻪ ﺧﻮﺍ ﮐﯥ ﺩ D,K ﺍﻭ E ﻭیټامینونه ﻫﻢ ﻟﺮي، ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﭘﺴﺘﻪ ﺩ ﻧﺒﺎﺗﻲ ﭘﺮﻭټين ﺗﺮ ټوﻟﻮ ښه ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ ګڼل ﮐﻴږي.
٣ _ ﺩﺍ چې ﭘﺴﺘﻪ ﭘﻪ ځاﻥ کې ﻳﻮﻩ ﺯﻳﺎﺗﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻏﻴﺮ ﺍﺷﺒﺎﻉ ﺷﻮي ﻏﻮړ ﺍﻭ ﭘﺮﻭټین ﻟﺮي، ﻧﻮ ﺩ ښې ﺭﻭﻏﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﺩ ﺭﻭﻏﺘﻴﺎ ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ﺩ ﺳﭙﺎﺭښتنې ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ١٨ ګراﻣﻮ څخه ﺯﻳﺎﺗﻪ ﻭ ﻧﻪ ﺧﻮړﻝ ﺷﻲ.
٤ _ ﭘﺴﺘﻪ ﺯﻳﺎﺗﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻓﺎﯾﺒﺮ ﻟﺮي چې ﺩﺍ ﻣﻮﺍﺩ ﺩ ﻏﺬﺍیي ﻣﻮﺍﺩﻭ ﭘﻪ ﻫﻀﻢ کې ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي ﺍﻭ ﺩﺍﺭﻧګه کلسټروﻝ ﺍﻭ ﺩ ﻭینې ﻗﻨﺪ ﻣﻨﻈﻤﻮي.
٥ _ ﭘﺴﺘﻪ ﺩ ﭘﻮټاﺷﻴﻢ ﻳﻮﻩ ښه ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ ﺩﻩ ﺩ څېړﻧﻮ ﻟﻪ مخې ﻭﻳﻞ ﺷﻮي دي چې ﺩ ﻳﻮې ﺩﺍنې پستې ﭘﻮټاﺷﻴﻢ په ﻳﻮې ﺩﺍنې ﻣﺎلټې کې ﺩ ﭘﻮټاﺷﻴﻢ ﭘﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩې ﺍﻭ ﺩ ﺩﻭﻭ ﭘﺴﺘﻮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﭘﻮټاﺷﻴﻢ ﺩ ﻳﻮﯤ کېلې ﭘﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩې ﭘﻪ ﭘﺴﺘﻪ ﮐﯥ ﺩ ﭘﻮټاﺷﻴﻢ ﺷﺘﻮﻥ ﺩ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩ ﺑﺪﻥ ﺩ ﻣﻌﺎﻳﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮﻱ ﺍﻭ ﺩﺍ ﺷﺎﻥ ﺩ ﺯړﻩ ﺿﺮﺑﺎﻥ کنټرﻭﻟﻮﻱ ﺍﻭ ﺗﺮ ﺩﯤ ټوﻟﻮ ډېر ﺑﻴﺎ ﺩ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭼﯥ ﺩ ﻭینې ﻓﺸﺎﺭ ﻭﻟﺮﻱ ګټوﺭ ﺗﻤﺎﻣﻴږﻱ.
٦ _ ﭘﺴﺘﻪ ﺩﻏﻪ ﺭﺍﺯ ﻓﺎﺳﻔﻮﺭﺱ ﻟﺮﻱ ﭼﯥ ﺩ ﻫډﻭﮐﻮ ﺍﻭ ښاﻏﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﻮړښت ﮐﯥ ﺧﻮﺭﺍ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮﻱ ﭘﻪ پسته ﮐﯥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﺎﺳﻔﻮﺭﺱ ﺩ خسته ګۍ ﺍﻭ ﮐﻤﺰﻭﺭۍ ﺩ ﻟﺮې ﮐﻮﻟﻮ ﺍﻭ ﺩ ﺑﺪﻥ ﺩ ﻋﻀﻼﺗﻮ ﺩ تقوﻳﺖ ﻟﭙﺎﺭﻩ ډېر ګټوﺭ ﺗﻤﺎﻣﻴږﻱ.
٨ _ ﭘﺴﺘﻪ ﺩ E, B1 ﺍﻭ B6 ﻭیټاﻣﻴﻨﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﺮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ B6 ﻭیټاﻣﻴﻦ ﭘﻪ ﺑﺪﻥ ﮐﯥ ﺩ ﭘﺮﻭټین ﺟﻮړښت ﺍﻭ ﻣﺼﺮﻓﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻪ ﮐﺎﺭﻳږﻱ ﺩ ﻏﺬﺍيي ﻣﻮﺍﺩﻭ ﭘﻪ ﺟﺬﺑﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻫﻢ ښه ﺭﻭﻝ ﻟﺮﻱ.

Comments