پر مخ د اضافي وېښتاتو اسانه درملنه

comments 0

هغه خویندی چی د مخ د اضافی وریښتانو څخه په تکلیف دی. دوی دی لاندینی ټکی عملی کړی. لومړی دی مخ ټول وریښتان په تار یا نخ پاک کړی او له هغه وروسته لاندینی ازمویل شوي طریقه استعمال کړی.
د اوږی(سیر/garlic) جوس دی په ماشین کی جوړ کړی او روزانه دی ۶ ځلی پر هغه ځای دی ووهی کوم کی چی ویښتیان وی. البته د اوږی اوبه باید ۵۰ دقیقی پر مخ پاته سی.

Comments

Leave a Reply