ټرمپ ته مبارک طالبه تاته مبارک / مشال ثبات

comments 0

ټرمپ ته مبارک طالبه تاته مبارک / مشال ثبات
د سولې دا تړون دې امریکا ته مبارک
کافر دلته افغان دی
تړون کې دا بیان دی
ناټو خو مسلمان دی
یهود سره دوستي ټولې دنیا ته مبارک
د سولې دا تړون دې امریکا ته مبارک
دا اوس مسلماني شوه
کافر سره دوستي شوه
ښه کلکه ورورولي شوه
ختم الجهاد دې اروپا ته مبارک
د سولې دا تړون دې امریکا ته مبارک
په صدق صداقت
جهاد کړي تر قیامت
په دې مظلوم ملت
بس سوله د کافر سره ملا ته مبارک
د سولې دا تړون دې امریکا ته مبارک
مشال وایي روښانه
طالب شو بې ایمانه
نور پوی شه آی افغانه
سپیڅلی شهادت دې ما او تاته مبارک
د سولې دا تړون دې امریکا ته مبارک

Comments