وینې ته ګتور مواد:

comments 0

شونډ اینه ګرموي او بنده اینه خلاصوي .
مر ( ترخې کونډری ) بنده اینه خلاصوي حامله میرمن دې مر نه خوری .
پیسته ..( اینه سړوي او دیرقان علاج دی او وبښتورګی ته فایده کوي او بنده اینه خلاصوي .
کشمش ..( ژړۍ سموي ) او داینی دپاره ښه دی .
خواږه داینی دپاره ښه دی اینه قوي کوي باید ترخوړو وروسته وخړل سي .
ادوه ( دارچنی ) اینه قوي کوي او یرقان دمنځه وړی مامله میرمن دې یي نه خوری .
زعفران اینه خلاصوي باید ډیر ونه خوړل سي .
لونګ اینه قوي کوي باید ډیر ونه خوړل سي .
مستکا ( دشنې دونی کونډری ) داینې باړسوب سموي .
کندر ( لبان الذکر ) یا ترخې کونډری سړه اینه ګرموي او اینه قوي کوي او معده هم قوي کوي .
کرفس او بقدونس اینه خلاصوي حامله میرمن دې بقدونس نه خوری .
داوښی شیدې داینې بندوالی چي دګاټه وينی له امله وي خلاصوي .
کورتوبه اینه قوي کوي . دژړی دپاره کورتوبه په اوبو خیشته کړﺉ یو ګیلاس یو ګیلاس هره ورځ اووه ورځی چیښل کيږی .
تریو انار داینې ګرمي سموي .
زعتر اینه او سږی دبلغم څخه پاکوي .
پاخه انګور ، الوبالو او دانګورو اوبه وهغه کسانو ته چي داینې ناروغي ولری ښه دی .

Comments