وریجې پخولو په اړه ځیني څرګندونې

comments 0

پلو ښايي چي په ډېر دقت او ښه سليقې سره پوخ سي. تر هر څه د مخه بايد ډېري ښې ورجي پخې سي. د ښو ورجو نخښي دا دي: ښې ورجي اوږدې، نرۍ او يو ډول وي، رنـګ يې لږ څه ژړ وي او ماتي نه لري او چي تر غاښ يې لاندي كړى بيخي ټينـګي او كلكي وي.
بله خبره د ورجو په خيشتېدو كي ده چي ښايي په لاندي ډول تر سره سي:
1- ورجي لومړۍ ښې پاكوو بيا يې په نيم ګرمو اوبو څو ځلي بېله دې چي لاس په ووهو مينځو څو د ورجو اوبه رڼگـي سي. بيا يو څه تودې اوبه چي لاس ونه سوځي خو تودوالې يې بشپړ احساس سي پر اچوو.
2- اوبه بايد څه نا څه څلور ګوتي تر ورجو لوړي وي. وروسته بيا د مالګي ډبره مينځو او په يوه پاك سپين ټوكره كي يې پيچو او پر ورجو يې ايږدو. ښه به دا وي چي ورجي يوه شپه يا ورځ يا لږ تر لږه درې يا څلور ساعته د مخه تر پخېدو خيشتې كړى.
3- د پخېدو لوښى بايد ارت وي تر څو ورجي سره ونه موښلي او د ورجو د پخېدو اور ښايې چي لږ او ډېر نه وي په داسي ډول چي د دېګ لاندي برخه ټوله ونيسي خو ډېر تند نه وي.

Comments