نرګس كوفتې

comments 0

د اړتیا ور مواد:
1- د كوفتې غوښي نيم كيلو .
2- هګۍ پنځه دانې .
3- اوږه يوه غوزه
4- پياز كوچني درې دانې .
5- شونډ كوچنۍ ټوټه .
6- د كټوي دارو يوه د چايو كاچغه .
7- د ګشنيز تخم يوه د چايو كاچغه .
8- سپينه زيره يوه د چايو كاچغه .
9- دال نخود لږ څه .
10- غوړي 250 ګرامه .
11- تازه ګشنيز او نعناع لږ څه .
12- مالګه او مرچ د ضرورت په اندازه.
د پخولو طریقه:
په غوښو كي دال نخود شپږ دانې اوږه نيمه دانه پياز او لږ مالګه او مرچ واچوى پر اور يې كښېږدى چي پاخه سي كله چي دال نخود پاخه سول اوبه يې وچي سوې راكښته يې كړى او تر ماشين يې وباسى ميده يې كوفته كړى. بيا څلور دانې هګۍ و اېشوى ګشنيز ميده كړى اوږه او شونډ سره وكوټگـى پياز ميده كړى د ګشنيز تخم او سپينه زيره سره ميده كړى او كښې يې ږدى.
لومړى پياز په غوړو كي سره او را وې باسى په غوړو كي كوټل سوې اوږه او ښونډ، مالګه او مرچ واچوى او سره يې كړى د ګشنيز تخم او سپينه زيره هم ور واچوى يو څو واره يې سره واړوى او بيا روميان يا مستې ور واچوى او ښه يې سسره كړى تر څو پر غوړو راسي په پاي كي د كټوي دارو او تازه ګشنيز ور واچوى او كښې يې ږدى.
اوس نو په جوړه سوې كوفته كي يو څه تازه ګشنيز او د كټوي دارو واچوى او هګۍ په كوفته كي ونيسى او لكه هګۍ داسي يې جوړي كړى بيا په كړايي كي غوړي واچوى چي سره سي او يوه دانه هګۍ په كاسه كي ماته كړى او په هغه باندي كوفته ووهى او بيا يې په غوړو كي سرې كړى كله چي دا سره سول هغه تيار سوى سالن په دېش كي واچوى او دغه نرګس كوفتې په سالن كي ووډى بيا نرګس كوفتې په تيره چاړه باندي نيمى كړى او په سالن كي يې ووډى.

Comments