نرم شوی کباب لازم توکي:

comments 0

د پسه کوفته شوې غوښه : نیمه کیلو پیاز
دوه دانې تور مرچک
د اړتیا په اندازه مالګه
د اړتیا په اندازه سره مرچک
د پخولو طریقه: لومړی پیاز له میکسر ماشین څخه باسو ، غوښه په یو بېل لوښي کې ږدو په سر یې تور مرچک، سره مرچک ، او مالګه اچوو ، او دلسو د قیقو لپاره دا مخلوط په سوک نرموو ، تر څو زمونږ غوښه د لم په څېر نرمه شي ، او سریښ پیدا کړي وروسته تر دې د لوښي سر په صحي پلاسټيک سره تړو او د یوه ساعت لپاره دا غوښه په یخچال کې ږدو .
وروسته له یو ساعت غوښه له یخچال راباسو او ددې لپاره چې غوښه مو په لاس سریښ نشي لاس مو په لږو اوبو لامده کړئ او د دوه دقیقو لپاره یې په سوک سره دا مخلوط نور هم ووهئ او د دوه دقیقو وروسته دا غوښه په خپلو اندازو د کباب په سیخ کې وپویئ او له سره کېدو ورسته یې نوش جان کړئ .

Comments