مستو سره غورمه

comments 0

د اړتیا ور مواد:
1- غوښي نيم كيلو
2- مستې 250 ګرامه
3- پياز نيم كيلو
4- غوړي250 ګرامه
5- د كټوي دارو 100 ګرامه
6- درست سره مرچك دولس دانې
7- مالګه د ضرورت په اندازه.
د تیارولو طریقه:
مستې ښه سره ووهى. پياز نازك ميده كړى په مستو كي پياز، مالګه، مرچ، د كټوي دارو او غټ سره مرچك ور واچوى دا ټوله چي مو سره واچول اوس نو په دغه مستو كي غوښي او غوړي واچوى.
او د يوه ساعت لپاره يې كښېږدى. يو ساعت وروسته يې پر اور باندي كښېږدى او اور يې ور خام كړى. اوبو اچولو ته ضرورت نسته كله چي د مستو اوبه وچي سوې را كښته يې كړى لږ شنه، تازه ګشنيز او يو دوې دانې اوږه ور ميده كړى ور وايې چوى.
يادونه :- كه مستې نه وي تاسي كولاى سى چي روميان ور واچوى.

Comments