مراکشي کبان

comments 0

اړين مواد:
1. کوټل سوې اوږه يوه کاچوغه .
2. زيره دوې د خوړو کاچوغي .
3. د روميانو جوړ سوى رب دوې د خوړو کاچوغي .
4. د لېمبو اوبه څلور د خوړو کاچوغي .
5. کبان څلور دانې (٧٠٠) ګرامه .
6. دلمه مرچک دوې دانې .
7. روميان درې دانې .
8. مالګه او تور مرچ د ضرورت په اندازه .
9. پيپريکا Paprika) د سرو خوږو مرچکو پوډر دي) دوې د خوړو کاچوغي.
د پخېدو ترتيب:
اوږه، زيره، پيپريکا، د روميانو رب او د لېمبو اوبه ښه سره ګډ کړئ. د کبانو په غوښو پوري يې وموږئ، د نيم ساعت لپاره يې اخته کړئ. داښ تود کړئ، د روميانو الغې په قالب کي واوډئ، بيا کبان پر کښېږدئ.
بيا پاته روميان او دلمه مرچک پر واوډئ او د يوه ساعت لپاره يې په داښ کي کښېږدئ. د داښ مراکشي کبان تيار دي.
فریده خپلواک

Comments

Leave a Reply