مخلوط سبزي پخول

comments 0

اړين مواد:
1. ايشولي پټاټې دوې دانې .
2. پوڅکۍ يو دبلى .
3. اوږه څلور دانې .
4. ادرک يوه کوچنۍ ټوټه .
5. ايشولي هګۍ څلور دانې .
6. پياز يوه دانه .
7. روميان دوې دانې .
8. مالګه د ضرورت په اندازه .
9. سبزي مساله يوه کاچوغه .
10. غوړي لږ څه.
د پخېدو ترتيب: په کړايي کي غوړي سره کړئ، ميده سوي پياز ورواچوئ. کله چي پياز لږ سره سول، ميده سوې اوږه او ادرک ورواچوئ. کله چي هغه هم لږ سره سول، پوڅکۍ ورواچوئ، يو څه يې سره کړئ. بيا ايشولي پټاټې د پوستکي سره په اوږدو څلور ځايه کړئ ور وايې چوئ. کله چي هغه لږ سرې سوې، ميده سوي روميان ورواچوئ، مالګه او سبزي مساله هم ور واچوئ د څو دقيقو لپاره يې سر ور بند کړئ چي روميان لعاب سي.
بيا ايشولي هګۍ سپيني کړئ، ور وايې چوئ .يو څو دقيقې يې دم کړئ چي هګۍ د مسالې خوند جذب کړئ

zarlakhta noor

Comments

Leave a Reply