متنجن چرګ

comments 0

د اړتیا ور مواد:

1- ژوندى چرګ يو كيلو او 250 ګرامه

2- ورجي 750 ګرامه

3- غوړي 250 ګرامه

4- غټ ليمو دوې دانې

5- بوره نيم كيلو

6- زعفران د چايو دكاچغي څلورمه

7- شنه هيل اته دانې

8- بادام پنځوس دانې

9- كشميش پنځه ويشت دانې

10- پياز يوه غټه دانه

11- اوږه دولس دانې

12- خواږه ولني او د كټوي دارو

چي سره واچوى يوه د چايو كاچغه

13- وچ ګشنيز يوه د چايو كاچغه

14- مالګه د ضرورت په اندازه

د پخيدو ترتيب :

چرګ پاك كړى او ټوټگـې ټوټگـې يې كړى په دېګ كي يې واچوى او لږ اوبه او مالګه ور واچوى، بيا د خاصې يو پاك ټوكر را واخلى، پياز درې څلور ټوټگـې كړى، اوږه سپينه كړى او وچ ګشنيز او خواږه ولني په دغه ټگـوكره كي وتړى په دېګ كي يې واچوى او سر يې ور بند كړى او پر اور باندي يې كښېږدى څو چرګ پوخ سي كله چي پوخ سو او دوه ګيلاسه اوبه يې پاته سي دېګ را كښته كړى.

اوس نو په يوه بل دېګ كي غوړي واچوى او هېل سپين كړى ور وايې چوى چي ښه سره سي بيا نو د چرګ ټوټگـې ور واچوى او ورو ورو يې سره كړى بيا د بورې څخه يوه پياله خټه شربت جوړ كړى او ور وايې چوى چي لږ و اېشېدل بيا خيشتې سوي ورجي د ليمو اوبه، كشميش او بادام ور واچوى كله چي ورجي دم سوې يعني اوبه يې وچي سوې بيا نو زعفران ور واچوى كه ورجي كلكي وې يو څه شيدې يا اوبه ور واچوى كه سمي وې نو ضرورت نسته او دم يې كړى. د دم كېدو په مهال د دېګ لاندي او سربېره اور بايد يو برابر وي نيم ساعت وروسته يې وګورى چي متنجن تيار دى او په دېش كي يې واچوى.

Comments