لوی احسان / عزت الله اکبري

comments 0

په تینګ عزم اراده یم مسلمان

په څلورو کتابونو مې ایمان

د اسلام په حقانیت زما عقیده ده

ستا په ذات ستا په صفاتو هر زمان

فرشتې او رسولان دې دي برحقه

د شر خیر اندازه ته کړي سبحان

له مرګ وروسته په ژوندون زما باور دی

لوی څښتن مې د هرڅه روزي رسان

اکبري خاکي بنده او ګنهګار یم

دا چې ته مې کړې پردې ستا لوی احسان

Comments