له پټاټو خوندوره دلمه

comments 0

د اړتیا ور مواد:
1- غټگـي پټاټگـې چي ټولي په يوه اندازه وي لس دانې
2- كوفته سوي غوښي ( 250 ) ګرامه
3- پياز درې څلور دانې
4- ويلي غوړي څلور د خوړو كاچغي
5- اېشولي هګۍ 4 دانې
6- تازه ګشنيز او نعناع دوې كاچغي
7- د روميانو رُب يوه د خوړو كاچغه
8- كوچي ( 150 ) ګرامه مالګه مرچ او اوږه د ضرورت په اندازه.
د پخولو طریقه:
پټاټگـې سپينوو. او د پټاټو سر د درې سانتيمتر په اندازه پرې كوو او بيا په يوه كوچنۍ كاچغه باندي د پټاټو منځ ور تشوو خو چي د پټاټو شا و خوا سوري نه سي او د يو سانتيمتر په اندازه پاته سي. هغه مهال بيا كوچي ويلي كوو او پټاټگـې لاندي باندي په غوړوو. بيا پياز ميده كوو او په څلورو كاچغو غوړو كي يې سرې كوو او بيا كوفته سوي غوښي ور اچوو او سرې كوو يې تر څو اوبه يې وچي سي. بيا يوه كاچغه د روميانو رُب ور اچوو. او ايږدو يې چي پاخه سي ا و پر غوړو باندي راسي بيا لږ مالګه او مرچ ور اچوو يو دوې دقيقې وروسته يې راكښته كوو بيا اېشولي هګۍ ميده ميده كوو او كوفتې ته يې اچوو ګشنيز او نعناع هم ميده كوو او ورسره ګډوو يې. وروسته بيا پټاټگـې په دغه كوفته باندي ډكوو او پټاټگـې په يوه كړاي يا دېګ كي وډو او دوې كاچغي كوچي يا غوړي ور اچوو او نيم ګيلاس اوبه او د دېګ سر ور بندوو او ايږدو يې چي پټاټگـې پخې سي خو خوړيني نه سي كله چي پخې سوې دلمه په دېش كي وډو يا يې په هغه كړاي كي را اخلو.

Comments