لر او بر یو افغان / میروس حمیدي

comments 0

د لر او بر یو افغان غږ نن له آمو تر اباسینه د هر افغان د
خولې ناره شوه او د پنجاب د ظلم او استبداد کرغیړن
استعمار دړې وړې کیدوته ورنژدې شو.
د پنجاب زولنې نورې په ماتیدو دي او زه وینم چی د
پښتون قام په درو او سردرو د آزادۍ د لمر وړانګې په ځلیدو دي. زه وینم چی د آمو تراباسینه د یو افغان او یوې وینې د غږ انګازې خورې دي. د باچا خان د لر او بر یو افغان ارمان
نور په پوره کیدو دئ. زه وینم چی نور دپښتون په کلي او
بانډه کی د ټوپک آواز نه اوریدل کیږي. خو زه اورم لا هم
اورم لا ډیر په زوره یی اورم د شپونکي د شپیلئ غږ اورم د
لراو بر یو افغان غږ اورم.
هو! نور پښتون راویښ شوئ ، نور پښتون رابیداره شوئ، د خوشحال د تورې شرنګ اوچت شوئ، نور د رحمان دعا
منظوره شوې، نورمنظور پښتون شوئ، پښتون په جذبه
شوئ او خیبر په عظمت شوئ. زه وینم چی پښتون بیا
خوشحاله شوئ د پلار نیکه ارمان یی پورهشوئ، زه وینم
چی پښتون بیا پخلا شوئ او له آمو تر اباسینه سره یو شوئ.

Comments