كوفته او هګۍ

comments 0

د اړتیا ور مواد:
1- د كوفتې غوښي نيم كيلو .
2- هګۍ شپږ دانې .
3- پياز 250 ګرامه.
4- اوږه يوه غوزه .
5- شونډ كوچنۍ ټوټه .
6- روميان يا مستې 125 ګرامه
7- د ګشنيز تخم دوې د چايو كاچغي .
8- زيره يوه د چايو كاچغه.
9- د كټوي دارو يوه د چايو كاچغه .
10- دال نخود يو څه.
11- خشخاش يو څه .
12- غوړي د ضرورت په اندازه .
13- تازه ګشنيز او مرچك لږ څه .
14- مالګه د ضرورت په اندازه.
د جوړولو ترتیب:
غوښي ميده كوفته كړى. هګۍ و اېشوى او سپينييې كړى نيمى پياز تر ماشين و باسى او نيمى ميده كړى اوږه او شونډ هم سره وكوټگـى دال نخود او خشخاش هم سره ميده كړى په كوفته كي ټوله ميده سوي شيان واچوى. شنه مرچك او شنه ګشنيز هم ميده كړى ور وايې چوى او ښه يې سره ګډ كړى بيا د دې غوښو څخه يو ډول ګردۍ كوفتې جوړي كړى په كړايې كي غوړي واچوى پر اور يې كښيږدى چي سره سي بيا يوه يوه كوفته په غوړو كي سره كوى كله چي سره سول را وې باسى او په يوه غاب كي يې كښېږدى. په پاته غوړو كي ميده سوي پياز واچوى او سره يې كړى كله چي سره سول را وې باسى او ميده يې كړى بيا په دغه غوړو كي اوږه او شونډ واچوى او سره يې كړى بيا ميده سوي سره كړي پياز ور واچوى مالګه، مرچ، وچ ګشنيز، سپينه زيره ور واچوى او سره يې كړى بيا مستې ور واچوى كله چي د مستو اوبه وچي سي نو بيا يو څه اوبه ور واچوى چي اوبه و اېگـشي بيا سره سوې كوفته ور واچوى او پرې يې ږدى چي پخه سي كوفته چي پخه سول راكښته يې كړى د كټوي دارو پر ودوړوى. او په دېش كي يې كښېږدى او اېشولي هګۍ ګردۍ ګردۍ پر ووډۍ ا ميده سوي شنه ګشنيز پر واچوى.

Comments