كبان ، شنه مرچك او ګشنيز

comments 0

د اړتیا ور مواد:
1- كبان چي نه غټ وي نه كوچني يوكيلو .
2- پياز 125 ګرامه .
3- اوږه يوه غوزه .
4- مستې 125 ګرامه .
5- غوړي 250 ګرامه .
6- ګشنيز يوه كوچنۍ دسته .
7- شنه مرچك يو درجن ( غټ غټ چي ډېر ترخه نه وي ) .
8- مالګه او مرچ د ضرورت په انداز.
د پخولو طریقه:
په كبانو مالګه ووهى او يو ساعت يې كښېږدى بيا يې په اوړو پاك پرېمنځى. پياز سره كړى او را وې باسى او ميده يې كړى بيا غوړو ته اوږه سره مرچ او مالګه واچوى او نيمه دقيقه يې سره كړى بيا سره سوي ميده پياز ور واچوى وې لړى بيا مستې ور واچوى او ښه يې سره كړى بيا كبان ور واچوى او ورو ورو يې په كفګير باندي واړوى را واړوى او يوه كوچنۍ پياله اوبه ور واچوى. كله چي و اېشيدل وروسته بيا ګشنيز كوچني ميده كړى او مرچك څلور ځايه كړى ور وايې چوى لس پنځلس دقيقې يې دم كړى او راكښته يې كړى.

Comments