فیل

comments 0

فیل د پنځو کالو په عمر بالغ کیږي
داسې ویل کیږي چې فیل ډېر بغض او کینه کوونکی حیوان دی.اوکله کله په کینه کې د اوښ په شان خپل مالک هم هلاکوي.
د فیل دوه غاښونه ډېر لوی دي او کله کله د هغې وزن پنځه منه پورې هم لیدل شوی.
د فیل تګ هم عجیبه وي چې د سړي لخوا نه تیریږي نو کس یې هم نه اوري د دې پښې ګدۍ داره وي.
ارسطو لیکلي چې د فیل عمر د څلورسوه نه هم زیات وي او ددې مشاهده هم شوي ده ارسطو وایي چې ما یو فیل لیدلی وو چې په هغې یو خاص نشان جوړ شوی وو د تحقیق کولو نه وروسته معلومه شوه چې څلورسوه کاله پخوانی دی.
د فیل او پیشو تر منځ پیدایشي دښمني ده فیل چې کله پیشو وویني نو تخښتي.

Comments