فلج ( شلل )

comments 0

فلج اکثره وخت دډیری ويری ، غم او ډیری خوابدي څخه وی ،کله چي وينه په ډیر قوت او سرعت سره وزړه یا دماغ ته ورسيږی ، یا فلج ، ددماغ سکته او یا دزړه سکته پیښږی .
که چیری انسان ته ډیر درد ورسي او یا ډیر خوابدی سي باید ځان دالله جل جلاله په یاد مشغول کړی، او فکر په بل څه اخته کړی، په یخو اوبو غسل وکړی، او پر سر باندی یخی اوبه واچوي ، ولی چي سړې اوبه دوينی جوش دخدای په امر کموي .
وروسته یو څو دانی وچ انځر وخوری، ولی چي انځر کوچني جلطه راکشوي، او یاایشولی نعناع او شونډ وچیښی ، او هم دا رنګه که تګ وکړی دبلغمو تاثیر کمیږی .
خدای دې نه کوي که سړی فالج ووهي بیا نو باید بیله ځنډه ناروغ وډاکتر ته ورسول سي .
هیره:
دهیری لوي لامل بلغم دی چي پر ماغ باندی پریوزی ، ولی که په دماغ کي بلغم تر خپله اندازه ډیر سي ،وینه ددماغ وټولو اجزاو ته سمه نه رسيږی ، او دماغ خپل طبیعی کار نه کوي.
سبب یی یا به نفس به عشق اخته وي ، یا به کم خونی وي، او یا به د ډیرو بلغمی شیانو خوړلو څخه وي .

Comments