غزل

comments 0

ای خدایه دي وطن کښی سم د کا ر خلک پیدا کړي
چې راویښ کړي اولسوونه خد متګا ر خلک پیدا کړي
د بحر منځ کښی ګیر یو هری خوا مو تا ریکي ده
چې مونږ د تیارو بچ کړي لږ هوښیار خلک پیدا کړي
په کوم لار چې روان یو پدي لار کې ګړنګونه
چې تیر مونږ د خطر کړي ویښ بیدا ر خلک پیدا کړي
چې پاتی د کار وان یو دا د علم کمبودي ده
د پوهی او د علم طلب ګار خلک پیدا کړي
(روغواله) د ي بلا نه د خلاصې لاره تعلیم ده
د علم په حق لاره کښی لږ نامدار خلک پیدا کړي

Comments