غزل : مجید قرار

comments 0

پاڼه شوه بدله، کیسه پاتې شوه\
ښکاري چې آبله کیسه پاتې شوه

بل ته دې ته مخ واړاوه، زه ځمه نور
تا ته مې کوله کیسه پاتې شوه

خوب درځي، ښایسته سترګې دې پټې شوې
مړاوی شولې ګله، کیسه پاتې شوه

نور خلک پيدا تر موږ بتره شول
ځکه رانه خپله کیسه پاتې شوه

زړه کې به مو روغه غوټه جوړه وه
نیمه به چې کله کیسه پاتې شوه

موږ خو جوړوله، خو تر دې منځه
ته راغلې اجله، کیسه پاتې شوه

Comments