غزل / خاطر افریدی

comments 0

اول مې سترګې ستا په تلو پسې تلې
کله پـــــه نورو معــــــشوقو پسې تلې

اخر ګــوزار شوې له ګــــړنګ زړګيه
د هوسۍ ستـــــرګې په کتو پسې تلې

تا پټېـــــــدل زده کول ته يې پټ کړې
زړګيـــــــــــه ته رانه د غلو پسې تلې

دا ستا د مخ شمعه چې بلــــــه شوله
لمبې زما د زړه په سوو پســـې تلې

په زړه زخمي کړو ستا لېمو، که نظر
د وينو کرښې په بڼو پســـــــــــې تلې

اوس يې زغــمه دا غټ غمونه مدام
زړګيه ته چې په وړو پــــــــــسې تلې

دا بې اختياره چې نن ما وخنــــــــدل
لمبې مې ستا په مســــېدو پسې تلې

( خاطر ) دې زړه لـــــره نږدې درغی
څــو به يـــې لرې په ويشتو پسې تلې

Comments