شعر / آرین

comments 0

له تبســم نه دې ســلګۍ ځــاروم
هـــرې ادآ که دې بدل غـواړې
اور راکوه بیا مې سـکاره ټولوه
که مې د رنګ ځينې کجل غواړې
مــا ســتا لپاره شــاعــري کــړیده
که مــې ټپه که مـې غـزل غواړې
د آسمان رنګ دې هم لیمې درنې کړې
پسـې ښــا ئيــست لا د ذهــل غــواړې
لکه غــلیم خـــوله کــې شــکرې لرې
کله کــشمیر کله کابل غـــواړې
مــنصفه وايه ورته څــه ووایــم
هم رانه زړه او هم ګوګل غواړي

Comments