شعر / آرین

comments 0

0 Views

له تبســم نه دې ســلګۍ ځــاروم
هـــرې ادآ که دې بدل غـواړې
اور راکوه بیا مې سـکاره ټولوه
که مې د رنګ ځينې کجل غواړې
مــا ســتا لپاره شــاعــري کــړیده
که مــې ټپه که مـې غـزل غواړې
د آسمان رنګ دې هم لیمې درنې کړې
پسـې ښــا ئيــست لا د ذهــل غــواړې
لکه غــلیم خـــوله کــې شــکرې لرې
کله کــشمیر کله کابل غـــواړې
مــنصفه وايه ورته څــه ووایــم
هم رانه زړه او هم ګوګل غواړي

Share this page to Telegram

Comments