شاعر : رحمان بابا

comments 0

که په ګنج دشاهي فخرشهريارکا – عاشقان يې ددلبروپه رخسارکا

خرقه پوشوپه خرقه کې دی موندلی – هغه حظ چې په دنيايې دنيار دارکا

پتنګانولره خدای په اورکې ورکړ – هغه عيش چې يې بلبلې په ګلزار کا

هغه مخ چې مادر زادښايسته نه دی – مشقت دمشاطې واړه مردار کا

یاردناز له خوبه پاڅي پسې ګرځي – چې فلک دعاشقانو بخت بېدار کا

نيمه شپه يې يار ترسره پورې کښېني – لکه شمع چې څوک بله په مزار کا

دمستۍ د هوښيارۍ يې يون څرګند دی –  په هرچاکې چې څه وي هسې رفتار کا

رحمان هسې بې وقوف سوداګر نه دی – چې ددين متاع بدله په دينار کا

Comments