سور کړې انګریزي چرک.

comments 0

د اړتیا ور مواد:

1- ژوندى چرګ يوه دانه چي وزن يې يو كيلو وي .
2- غوړي 250 ګرامه .
3- تور مرچ 24 دانې .
4- سركه نيمه پياله .
5- شونډ كوچنۍ ټوټه .
6- مالګه او مرچ د ضرورت په اندازه.
د پخولو طریقه:
شونډ ، تور مرچ ، او مالګه سره ميده كړى. او په سركه كي يې واچوى. چرګ پاك كړى او څگـنـګه چي مو خوښه وي ټوټگـې ټوټگـې يې كړى يا يې درست كښيږدى. يوه پنجه را واخلى داسي يې په چرګ كي ووهى چي د چرګ غوښي سورى سورى سي. بيا نو پر چرګ باندي دغه مساله واچوى چي چرګ دننه او د باندي په مساله ولړل سي بيا يې په غوړو كي سور كړي، كله چي ښه سور سو اوبه يې وچي شوې بيا يې غوړي ځني ايسته كړى، دومره غوړي پكښي پرېږدى چي ستاسي خوښه وي. بيا يو څه اوبه ور واچوى څو چرګ پوخ سي كله چي چرګ پوخ سو بيا دغه چرګ په خپلو غوړو كي

سور كړى او را كښته يې كړى. سور كړى چرګ تيار دى

Comments