سور كړى چرګ په تازه مساله كي

comments 0

د اړتیا ور مواد:
1- دوې دانې د چرګ چيچان چي يو يو كيلو وي پاك كړي او 24 ساعته يې په يخچال كي كښېږدى .
2- مستې 250 ګرامه .
3- اوږه دولس دانې .
4- شونډ كوچنۍ ټوټه .
5- سره ثابت مرچ دولس دانې .
6- تور مرچ دولس دانې .
7- غوړي 250 ګرامه .
8- كوچني ګردۍ ګردۍ پټاټگـې 250 ګرامه.
د پخولو طریقه:
چرګ د يخچال څخه را وباسى او په پنجه يې ښه كښې كاږى. اوږه او شونډ ښه وكوټگـى، په 125 ګرامه مستو كي يې واچوى، مالګه هم ور واچوى او په چرګ باندي دغه مستې ښه ووهى او بيا يې دوهم ځل د يوه يا دوو ساعتو لپاره په يخچال كي كښېږدى. بيا چرګ په غوړو كي سور كړى او د سره كېدو په مهال لږ لږ مستې ور څڅوى. كله چي چرګ سور كېدوته نژدې سو بيا پټا ټگـې او شپږ دانې سره مرچك ور واچوى اوسره يې كړى ترڅو چرګ ښه سور سي. وروسته پاته سره مرچك او تور مرچ او لږ اوبه ور واچوى چي چرګ پكښي پوخ او اوبه يې وچي سي. بيا يې دم كړى څو دقيقې وروسته يې را كښته كړى.

Comments