سقوط سیاسی پاکستان نزدیک است! // محمدرضا “مبارز”

comments 0

بعد از اعلان برنامه ی راهبردی امریکا در افغانستان ، کشور پاکستان بعد از یک و نیم دهه با سیاست های تروریست پرور،هراس افکن درسطح منطقه و جهان منحیث یک کشور حامی و مهد تروریزیم، دهشت و وحشت از سوی جوامع بین الملل شناخته شد .
حال سوال اصلی این است که چه عواملی در عقب حمایت پاکستان از گروهک های تروریستی فراملی و چند ملیتی قراردارد؟؟
پاکستان از بدو تاسیس خویش در سال 1947 م تا اکنون با سیاست خصمانه ایی نسبت به همسایگانش در کنار اینکه در ناامن ساختن منطقه دست به اقدامات بی شرمانه ایی زده است همچنان ثبات و امنیت جهان را به اختلال انداخته است. پاکستان با زمینه و بستر سازی امن برای تروریستان ، پناهگاه محکم برای ده ها گروهک های تروریستی،افراطی جهانی را ایجاد کرد .
بدین دلیل، پاکستان با رویکرد سیاست در ظاهر اسلامی – جهادیسم در مقابل کشور هند در تبانی با افراطیان اسلامی – جهادیسم جهانی در تلاش تولید و پرورش تروریستان اقدام به عمل نمود. این سیاست تهاجمی ، تروریست پرور تبدیل به یک استراتیژی بزرگ در عقب چهره ی اسلام برای رهبران نظامی و آی اس آی پاکستان گردید، سیاست جهادیسم اسلامی – افراطی آی اس آس پاکستان در قدم نخست در برابر قدرت کشور هند تعریف گردید.اما گذشت زمان سیاست های بلندپروازنه ی آی اس آی پاکستان ، استراتیژی نا امن سازی منطقه با ابزار قرار دادن جهادیسم اسلامی بسط و گسترش داد.
دعوت از افراطیان دینی- اسلامی عرب در برابر حکومت افغانستان نقطه ی آغاز برای تبدیل شدن پاکستان به عنوان بازیگر محور شرارت و بی ثبات سازی منطقه گردید.پاکستان از تمام امکانات مادی و معنوی در جهت نابود سازی زیر ساخت های سیاسی ، اقتصادی و نظامی کشورهای هند و افغانستان استفاده کرد. اما متاسفانه در برابر این سیاست های شیطانی و نیرنگ آمیز آی اس آس پاکستان ، افغانستان بدلیل نداشتن بستر مردمی قوی تبدیل به حیات خلوت و بازی نظامیان پاکستان گردید. هجوم وحشیانه طالبان ، قتل عام مردم و آتش زدن مزارع و باغهای کشور، افغانستان را در گام نخست بطرف فاز صوبه سرحد شدن پاکستان و در گام بعدی در مسیر تهدید بزرگ برعلیه کشورهای آسیانه میانه و روسیه در حرکت بود،اما حوادث یازدهم سپتامبر تمام بازی ها و برنامه های آی اس آس پاکستان را به شکست مواجه ساخت. آی اس آس پاکستان بدلیل اینکه حاکمیت و اقتدار بخشی از افغانستان را چند سالی توسط طالبان در اختیار داشتند بعد از ایجاد حکومت موقت و منتخب به ریاست جمهوری حامد کرزی ، درسدد ایجادوتقویت بقایای گروهک طالبان برآمدند .
ایجاد شورای کویته ، شورای پشاور، گروهک تروریستی حقانی و غیره …. همه فعالیت هایی بود که آی اس آی پاکستان را تشویق میکرد تا در فکر مجدد اشغال افغانستان و تبدیل شدن سرزمین امن برای تروریستان را در ذهن شان (ای اس آی ) پرورش دهند، اما دفاع و حراست نیروهای دفاعی کشور در راه مبارزه علیه اربابان تروریستان و افشاء حمایت های بی شرمانه آی اس آی پاکستان از گروهک های تروریستی بعد از یک و نیم دهه قربانی ها و شهادت قوای دفاعی کشور برنامه های پاکستان را در نطفه خنثی ، از جنگ های مذهبی ، قومی در کشور جلوگیری بعمل آوردند. در قدم بعدی فعالیت های دلیر مردان کشور در راستای متوجه ساختن جوامع بین الملل که ، پاکستان مادر تروریزیم منطقوی،جهانی است ازکارکردهای این فرزندان دلیروراستین کشوراست .
حال بدلیل افشاء شدن چهره ی واقعی آی اس آی پاکستان که مهد و گهواره تروریزیم منطقوی و جهانی است در انزوای سیاسی مطلق و قطع کمک های میلیاردی از طرف جوامع بین الملل مواجه است. سفرهای شتاب زده ی وزیر خارجه پاکستان به کشورهای همسایه و بین المللی حاکی از آن است که سیاست های تروریستی آی اس آی پاکستان به شکست برخورده است .
در نتیجه تا هنگامی که پاکستان از سیاست های خصمانه و ضد انسانی ، دهشت و ترور ، بی ثباتی و نا امن سازی در سطح منطقه و جهان دست برندارد و از جهتی تعهد عملی در نابود سازی مراکز آموزشی ، تربیتی تروریستان اقدام نکند پاکستان برای دهه های مدید با اقتصاد وابسته همچنان در شکست سیاسی در انزوا جوامع بین الملل قرار خواهد داشت.بنا” امروز بیش از هر وقتی دولت و نظامیان پاکستان در حالت تضعیف قرار دارد. نیاز است ملت افغانستان با عقلانیت و خرد جمعی در راستای بسیج همگانی علیه آی اس آی پاکستان و اجیران تروریستان شان با تمام قوت و همبستگی حرکت کنند تا دیگر افغانستان به میدان بازی های کثیف پاکستانی ها مبدل نگردد.
پایان

Comments

Leave a Reply