سالن د چرګ له سینې

comments 0

اړين مواد:
1. د چرګ سينه يو کېلو.
2. روميان شپږ دانې .
3. پياز يوه دانه .
4. شنه زيتون لس دانې .
5. اوږه څلور دانې .
6. کيچف دوې د خوړو کاچوغي .
7. مالګه او مرچک د ضرورت په اندازه .
8. د ګشنيز تخم يوه د چايو کاچوغه .
9. تور مرچ يوه د چايو کاچوغه .
10. کورکومن يوه د چايو کاچوغه .
11. غوړي د ضرورت په اندازه.
د پخېدو ترتيب:
لومړى په کړايي کي غوړي واچوئ، تر تراشک ايستل سوي پياز لږ پکښي سره کړئ. بيا اوږه پکښي سره کړئ. بيا غوښي ټوټه ټوټه کړئ، ور وايې چوئ او په غوړو کي يې يو څه سرې کړئ. بيا روميان ورواچوئ، مساله هم ورواچوئ او سر يې ور بند کړئ. يو يو ځل يې لړئ.
کله چي روميان خوړين سول او سالن پر غوړو باندي راغى، کيچف ورواچوئ. بيا د زيتون دانې ورواچوئ او لړئ يې، سالن تيار دى.
Zarlakhta noor

Comments

Leave a Reply