رنځ / زلمی نصرت

comments 0

زمـونږ رنــځ دی مـسـلـسـل
کور په کور کې اور دی بـل
لـوی دلــیــل یـې جهالت دی
چې د جنگ په لار ږدو پـل
کوم ایمان دی کوم غــیــرت
چـې نـیـواک ســره یـــو مـل
د اغــیــارو پــــه لــمــســون
پــر یـــو بــل کــوو یــرغـل
یــو اخـتـه پــه خــرافــاتــو
کـړو بــې سـوچـه تـل اټکل
د کور ستونزه وړواغیار ته
له اغـیـار یـې غـواړو حـــل
زه نـــصـــرت وایــم مــتــل
ژونـد بــه نــه شي هیڅ بـدل
چـې نــه زیـار وي نــه تکل
هــر څـه پـریږدو پـه تـوکـل

Comments